Aýratyn

Maşynlar

Önümler

Aurora-F2 laboratoriýa aýna gap ýuwujy, laboratoriýa stolunyň aşagynda ýa-da aýratynlykda gurnalyp bilner. Kran suwy we arassa suw bilen birleşdirip bolýar. Adaty amal, esasan ýuwmak, soň bolsa arassa suw ýuwmak üçin kran suwy we ýuwujy serişdäni ulanmakdyr. Guranyňyzda size amatly we çalt arassalaýyş effekti getirer

XPZ, täze pudak standartlaryny kesgitleýär.

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

XPZ Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýerleşýän laboratoriýa aýna ýuwujy önümleriň öňdebaryjy önümidir. XPZ iýmit, lukmançylyk, daşky gurşaw barlagy, himiki derňew we laboratoriýa haýwanlaryna ulanylýan awtomatiki aýna gap ýuwujy gözleg, önümçilik we söwda bilen meşgullanýar ..

ýakynda

HABARLAR

  • Doly awtomatiki barlaghana aýna gap ýuwujy işledilenden soň tehniki hyzmat nähili?

    Giriş Doly laboratoriýada giňden ulanylýan enjamlaryň biri bolan doly awtomatiki laboratoriýa aýna gap-gaç ýuwujy enjam. Synag gurallaryny netijeli we çalt arassalap we eksperimenti gowulandyryp biler

  • Laboratoriýa aýna gap ýuwujy: Elleriňizi boşadyň

    Hemmelere salam, men size laboratoriýa aýna gap ýuwujysynyň jadysy barada aýdyp bereýin. Göz öňüne getiriň, her synagda, ulanylan aýna gap-gaçlaryny nädip arassalamalydygyny, zeper ýetmeginden ýa-da suw tegmilleriniň galmagyndan gorkup, başyňyz agyrýarmy? Soňra laboratoriýa aýna gap ýuwujy halasgäriňiz bolar! Laboratoriýa aýna gap-gaç ýuwýan maşyn ...

Habaryňyzy goýuň